Според DSM-IV, дефиницията на аутизма е световно призната /или поне използвана/. Основните му характеристика са „категорично изразено анормално развитие или недостатъчно социално взаимодействие и комуникация със значително ограничен репертояр от дейности и интереси. Проявленията на разстройството варират широко според стадия на развитие на хронологичната възраст на лицето.“ Диагностичните критерии за аутистично разстройство се намират в 3 сфери и имат 12 елемента:


А.Съвкупност от 6 /или повече/ от елементите, описани в (1), (2) и (3), от които поне два от (1), един от (2) и един от (3):

1.качествена деформация на социалните взаимодействия,за което свидетелстват поне два от следните елементи:

а)подчертана деформация в използването на многобройните невербални поведения като например визуалния контакт, лицевата мимика, позите на тялото,жестовете;
b)неспособност да се установяват взаимоотношения с връстници на същото ниво на развитие;
с)субектът не се старае спонтанно да споделя своите удоволствия,своите интереси или успехи с други хора /например не се старае да покаже,да посочи с пръст или да донесе предметите,които го интересуват/;

d)липса на социална или емоционална зваимност.

2.качествена деформация на комуникацията,за което свидетелства поне един от следните елементи:
а)изоставане или напълно отсъствие на говоримата реч /без опит за компенсиране чрез други начини на комуникация, като жестове или мимики/;

b)изразена неспособност за започване и поддържане ва разговори с друг при деца,владеещи достатъчно добре речта;

с)стереотипно и повтарящо се използване на речта или на идеосинкретична реч;
d)липса на разнообразна испонтанна симулативна или социално-подражателна игра, съответстваща на нивото на развитие.

3. ограничен, повтарящ се и стереотипен характер на поведението, интересите и дейностите, за което свидетелства поне един от следните елементи:

а)анормална по интензивност или по ориентация натрапливост, вписана в стереотипни и ограничени занимания;

b)външно непреклонна привързаност към специфични ритуални и нефункционални привички;
с)стереотипни и повтарящи се двигателни маниеризми /например пляскане с ръце или усукване на ръцете или пръстите, сложни движения на цялото тяло/;

d)упорито натрапливо отношение към някои части на предметите.

В.Изаставане или анормално функциониране,започващо преди 3-годишна възраст в поне една от следните области:

(1)социални взаимодействия;

(2)необходима за социална комуникация реч;

(3)символична или въображаема игра.


С.Разстройството не е по-добре обяснено от диагнозата „синдром на Рет“ или „дезинтегративно разстройство на детството“.