Какви са причините, които предизвикват аутизма?

Патогенезата на аутизма е област на активни и постоянни изследвания, но засега няма консенсус за точно определени причини. Резултатите на многобройни генни проучвания клонят везните към генна мутация на голяма група от гени. Доказано е, че по-голяма вероятност има аутистични симптоми да се проявят и при двамата еднояйчни близнака, отколкото при разнояйчни. Също много вероятно е при деца с аутизъм да се открият роднини с езикови отклонения, хиперактивен синдром и дефицит на вниманието, както и обсесивно- компулсивен синдром / OCD /.

 Съществуват и други предполагаеми, но недоказани причини:

 • Глутено- казеинова непоносимост / към растителни и млечни протеини /;
 • Гастроентерологични проблеми;
 • Отравяне с тежки метали;
 • Неспособност на организма правилно да усвоява и използва витамини и минерали;
 • Нетолерантност към ваксините, по-точно към живака / тимерозал – консервант в комбинирани ваксини /

Световните центрове за контрол и превенция на заболяванията не откриват пряка връзка между ваксините и наличието на аутизъм. Те подчертават колко по-рисковано е отказването на ваксините в ранна детска възраст, още повече, че вече съществуват такива без тимерозал.

 Епидемично ли е нарастването броя на децата, диагностицирани с аутизъм?

Точният брой на деца с аутизъм в нашата страна не е установен, поради липса на коректен регистър и по- точна диагностична процедура. Факт е, че наши и световни институции и организации отчитат увеличаване на децата, диагностицирани с това състояние. Причините може да са :

 • Обективно разрастване на разстройството;
 • Засилена социална информираност на родители, които се обръщат по-рано за диагностична помощ;
 • Подобрени научни познания и диагностичен инструментариум;
 • Разширени диагностични критерии

Терминът „аутизъм” включва широк спектър от нарушения с подобна симптоматика, включвайки и по-леки случаи. Деца, сега диагностицирани с високофункциониращ тип аутизъм или Аспергер синдром, преди са били възприемани от семейството и обществото като особени, странни, с труден характер, инати…

Широкият спектър от первазивни разстройства споделя подобна аутистична симптоматика. Ядрото на тази симптоматика е триядата от нарушени области на развитието:

1. социализация / свързване, общуване /

 2. комуникация / невербална и вербална /

3. стереотипни, ритуални поведения и ограничени интереси.

 Този спектър включва

 • Детски аутизъм;
 • Атипичен аутизъм;
 • Рет синдром / Rett syndrome /;
 • Дезинтегративно разстройство на развитието/ Childhood disintegrated disorder/;
 • Хиперактивно разстройство, съпроводено с умствена изостаналост/ HD & mental retardation/;
 • Синдром на Аспергер/ Asperger syndrome/;
 • Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено /неотговарящо на пълната симптоматична картина /PDD – NOS/